Naar de inhoud gaan
De verzendingskost is gratis binnen België vanaf €40

ALGEMENE VERKOOPSVOORWARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor elke aanbieding en elke bestelling. Ze sluiten, bij gebrek aan schriftelijke aanvaarding van de verkoper, de algemene of specifieke aankoopvoorwaarden van de klant uit. De klant aanvaardt ze door een bestelling te plaatsen. Elke bestelling zal enkel door de verkoper geacht zijn te aanvaard door de schriftelijke bevestiging van de bestelling aan de koper of door de daadwerkelijke levering van de producten. De koper erkent een exemplaar van huidige algemene voorwaarden te hebben ontvangen.

2. In het geval van materiële fouten die door de diensten van de verkoper werden begaan, zal deze altijd de mogelijkheid hebben om de fout recht te zetten, zonder dat de klant er een grond kan in vinden voor enig recht.

3. Elk geval van overmacht, zoals een internationale of burgeroorlog, staking, onlusten, onderbreking van het transport, schaarste aan goederen of materiaal, defect aan de werktuigen en machines, een energietekort, weersomstandigheden, ongevallen, incidenten en gelijkaardige, enzovoort, en in het algemeen alle oorzaken die zouden leiden tot een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteiten van de verkoper, van zijn leveranciers, verlenen de verkoper het recht om zijn verplichtingen op te schorten zonder dat de klant enige schadevergoeding kan eisen.

4. Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten betreffende de leveringen van de verkoper schriftelijk gebeuren met een aangetekende zending binnen de 24 uur na hun uitvoering. Zo niet, dan zullen de leveringen als aanvaard worden beschouwd.

5. De BTW is altijd ten laste van de klant.

6. Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst die uitdrukkelijk het tegengestelde bepaalt, zijn alle facturen betaalbaar in euro op haar maatschappelijke zetel, zonder korting en ten laatste op de vervaldag. De factuur wordt pas als betaald beschouwt vanaf het moment waarop de gelden geregistreerd zijn op de bankrekening van de verkoper. Als de klant over een betalingstermijn beschikt, moet de betaling geregistreerd worden op de bankrekening van de verkoper voor de vervaldag. De facturen moeten altijd betaald worden door de klant, zelfs als deze beschikt over een vaste schuldvordering ten opzichte van de verkoper. Elke compensatie is dus uitgesloten. De niet-betaling van één enkele factuur maakt alle facturen die naar de klant werden gestuurd van rechtswege opeisbaar en annuleert de toegekende betalingstermijnen. Bij niet-betaling op de vervaldag worden de verschuldigde bedragen vermeerderd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding voor extra-gerechtelijke kosten (met een minimum van 125 euro) op basis van het percentage dat vermeld wordt in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand. Bovendien leiden de onbetaalde facturen tot een intrest van 1% per maand vanaf de factuurdatum. De forfaitaire vergoeding en de verwijlintresten zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd. Bij gerechtelijke invordering van elke factuur zal de koper daarnaast de redelijke invorderingskosten verschuldigd zijn, zoals advocatenkosten en de interne beheerkosten die boven deze forfaitaire vergoeding gaan. Elke klacht over de opmaak of de berekening van de facturen moet, op straffe van nietigheid, met aangetekende zending worden betekend binnen de 8 dagen na de datum van de factuur.

7. De niet-naleving van een verkoopsvoorwaarde en in het bijzonder van de betalingsvoorwaarden kan leiden tot een opschorting of een volledige dadelijke stopzetting van de prestaties of de leveringen van de verkoper, zonder aanmaning of voorafgaande kennisgeving en met behoud van al zijn rechten.

8. De producten worden geleverd aan de koper of op de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel van de koper. Bijgevolg draagt de koper het transport en de risico’s die verbonden zijn aan de producten, zodra hij ze in bezit neemt en, bij gebrek, zodra deze tot zijn beschikking worden gesteld. Zo de koper een andere plaats van levering zou aanduiden, zal de afhaling en, desgevallend, de opslag van de producten op zijn risico en zijn kosten gebeuren. De prijzen omvatten niet de laadborden, verpakking en andere nevenkosten. De voorwaarden voor de terugname van de laadborden en verpakkingen worden vastgelegd met een bijzondere overeenkomst. Wanneer een leveringstermijn zou vermeld worden, is dit enkel als aanduiding. Hij wordt gegeven als informatie en kan in geen geval aanleiding geven tot de annulering van de overeenkomst of van de bestelling door de klant. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst sluit de verkoper elke mogelijkheid van de betaling van een schadevergoeding als gevolg van de niet-naleving van een termijn uit.

9. De eigendom van de geleverde goederen zal door de koper verworven zijn nadat deze, ten opzichte van de verkoper, aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, met inbegrip van de eventuele kosten, schadevergoedingen en boetes. De verwerver kan op geen enkele wijze beschikken over de goederen die niet volledig betaald zijn. Het is in het bijzonder verboden om deze als pand of in eigendom ter beschikking van derden te stellen.

10. Bij eenzijdige verbreking van elke verkoop door de koper, is deze aan de verkoper, als vergoeding, een som verschuldigd van 30% van de waarde, BTW niet inbegrepen, van de verkoopprijs.

11. Elk geschil wordt voorgelegd aan de materieel bevoegde rechtbank van het arrondissement van Namen.

12. Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van voorgaande bepalingen, blijven de andere bepalingen van toepassing. Het feit dat de verkoper zich niet laat voorstaan op huidige algemene verkoopsvoorwaarden op een welbepaald moment kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand om er zich later op te laten voorstaan.

nl fr